image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Rada SZA

Ústredným orgánom Slovenského zväzu astronómov je Rada SZA. Rada SZA je volená raz za štyri roky delegátmi Valného zhromaždenia SZA a to formou tajných volieb. Je ústredným orgánom SZA, organizuje a riadi činnosť celého zväzu v období medzi jednotlivými Valnými zhromaždeniami. Za svoju prácu zodpovedá Valnému zhromaždeniu, ktorému predkladá správy o činnosti a vo svojej činnosti sa riadi jeho uzneseniami. Rada je zložená z predsedu, podpredsedu, tajomníka, vedúceho sekretariátu a členov Rady. Uznášania je Rada schopná len za účasti nadpolovičnej väčšiny členov a to nadpolovičnou väčšinou hlasov. Za činnosť Rady zodpovedá predseda, ktorý ju aj riadi. Medzi základné povinnosti Rady patrí:

 

  • rozhoduje o zrušení a majetkovom vysporiadaní miestnych organizácií
  • prijíma individuálnych, kolektívnych členov a zahraničných členov Zväzu
  • schvaľuje založenie miestnej organizácie
  • rozhoduje o odvolaniach proti uzneseniam miestnej organizácie
  • vytvára odborné sekcie a tímy pre riešenie úloh Zväzu
  • stará sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov
  • rozhoduje o výške členského príspevku a zápisného
  • predkladá Valnému zhromaždeniu návrhy na udelenie čestného členstva

 

Posledným Valným zhromaždením (XI. Valné zhromaždenie), ktoré sa konalo v Rimavskej Sobote v dňoch 22. - 23. 9. 2017 bola zvolená Rada SZA na nasledujúce obdobie. V súčasnosti pracuje v tomto zložení:

 

Predseda: Mgr. Tomáš Dobrovodský, tomas.dobrovodsky @szaa.org

Podpredseda: RNDr. Svetozár Štefeček, svetozar.stefecek @szaa.org

Tajomník: Ing. Roman Švihorík, roman.svihorik @szaa.org

Člen Rady: Mgr. František Strýček, frantisek.strycek @szaa.org

Člen Rady: Zlatica Kalužná, zlatica.kaluzna @szaa.org

 

Vedúci sekretariátu: RNDr. Pavol Rapavý, pavol.rapavy @szaa.org

V zmysle Stanov § 11, v mene organizácie konajú predseda alebo vedúci sekretariátu.

 

Radu SZA môžete kontaktovať na adrese rada @szaa.org, prípadne na poštovej adrese: SZA Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota. Pred znakom @ je úmyselne pridaná medzera.

 

раскрутка сайта ценыкупить шнур рыболовныйДанильченко
Joomla templates by a4joomla